WSPARCIE dla SCHW w Wyszkowie

Jeżeli pragniesz wspierać naszą działalność:

  • ewangelizacyjną

  • dobroczynną

  • duszpasterską

podajemy aktualny numer konta bankowego, na które można dokonywać wszelkich wpłat:


 

Właściciel konta:

KCh Społeczność Chrześcijańska w Wyszkowie

07-200 Wyszków, ul. 3 Maja 16 lok. 3.

Bank:

Bank Spółdzielczy w Wyszkowie

Konto Nr: 

24 8931 0003 0000 5544 2000 0001

Tytułem:

"Ofiara na cele kultu religijnego lub darowizna na działalność charytatywno-opiekuńczą."

 


 

 

Z góry serdecznie dziękujemy za każdą przekazaną wpłatę!

Niech Cię Bóg błogosławi!

 


 

Informujemy,

że zgodnie z obowiązującym prawem istnieje możliwość odliczenia od podstawy opodatkowania ofiar i darowizn przekazywanych na konto Kościoła.

1. Darowizny na cele kultu religijnego - możesz odliczyć 6 % od dochodu:

Odliczenie 6% dochodu będzie możliwe, jeżeli ofiara zostanie przekazana w formie wpłaty na rachunek bankowy - gdyż tylko taka forma pozwala na dokonanie odliczenia zgodnie  z ustawą o podatku dochodowym. 

2. Darowizny na działalność charytatywno-opiekuńczą - brak limitu - możesz odliczyć całą kwotę do wysokości twojego dochodu:

Zgodnie z art. 29 ust. 5 Ustawy o stosunku Państwa do Kościoła Zielonoświątkowego w RP z dnia 20 lutego 1997 roku (Dz. U. Nr 41, poz. 254): "Darowizny na kościelną działalność charytatywno-opiekuńczą pochodzące od osób fizycznych są wyłączone z podstawy opodatkowania darczyńców podatkiem dochodowym, jeżeli kościelna osoba prawna przedstawi darczyńcy pokwitowanie odbioru oraz - w okresie dwóch lat od dnia przekazania darowizny - sprawozdanie o przeznaczeniu jej na tę działalność." Potwierdza to stanowisko Ministerstwa Finansów (pismo PB-3-2420-8214-137-AS-04), podatnik może odliczyć sobie od dochodu całą kwotę, jaką przekazał na działalność charytatywno-opiekuńczą kościelnej osoby prawnej.

3. Jak przekazać i odliczyć darowiznę?

Odliczenia można dokonać, jeśli przekazana darowizna udokumentowana jest:

- dowodem wpłaty na rachunek bankowy obdarowanego

- a w przypadku darowizny innej niż pieniężna, dokumentem, z którego wynika wartość tej darowizny, oraz oświadczeniem obdarowanego o jej przyjęciu.

Dlatego jeżeli jesteś darczyńcą i chcesz skorzystać z prawa odliczenia, pamiętaj, by:

Podpisać ew. umowę darowizny

Przekazać środki na rachunek bankowy obdarowywanego

Uzyskać pokwitowanie przekazanej kwoty

Powinieneś otrzymać w terminie 2 lat sprawozdanie - dotyczy wpłat ponad limit 6%- ze sposobu wydatkowania środków (list albo inna forma pozwalająca stwierdzić, że przekazano pieniądze na właściwy cel)

  


Podstawa prawna:

 

·         Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tj. Dz. U. 2010 r., nr 51, poz. 307)

·         Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tj. Dz. U. 2000 r., nr 54, poz. 654)

        ·         art. 29 ust. 5 Ustawy o stosunku Państwa do Kościoła Zielonoświątkowego w RP z dnia 20 lutego 1997 roku (Dz. U. Nr 41, poz. 254)

 

 

A myśmy poznali i uwierzyli w miłość, którą Bóg ma do nas. Bóg jest miłością, a kto mieszka w miłości, mieszka w Bogu, a Bóg w nim.
I J. 4.16
A myśmy poznali i uwierzyli w miłość, którą Bóg ma do nas. Bóg jest miłością, a kto mieszka w miłości, mieszka w Bogu, a Bóg w nim.
I J. 4.16
Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny.
J 3.16
Pan jest pasterzem moim, Niczego mi nie braknie.
Ps. 23.1
....Ja jestem droga i prawda, i żywot, nikt nie przychodzi do Ojca, tylko przeze mnie.
J 14,6
Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny.
J 3.16
Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny.
J 3.16