WSPARCIE dla SCHW w Wyszkowie

Jeżeli pragniesz wspierać naszą działalność:

  • ewangelizacyjną

  • dobroczynną

  • duszpasterską

podajemy aktualny numer konta bankowego, na które można dokonywać wszelkich wpłat:


 

Właściciel konta:

KCh Społeczność Chrześcijańska w Wyszkowie

07-200 Wyszków, ul. 3 Maja 16 lok. 3.

Bank:

Bank Spółdzielczy w Wyszkowie

Konto Nr: 

24 8931 0003 0000 5544 2000 0001

Tytułem:

"Ofiara na cele kultu religijnego lub darowizna na działalność charytatywno-opiekuńczą."

 


 

 

Z góry serdecznie dziękujemy za każdą przekazaną wpłatę!

Niech Cię Bóg błogosławi!

 


 

Informujemy,

że zgodnie z obowiązującym prawem istnieje możliwość odliczenia od podstawy opodatkowania ofiar i darowizn przekazywanych na konto Kościoła.

1. Darowizny na cele kultu religijnego - możesz odliczyć 6 % od dochodu:

Odliczenie 6% dochodu będzie możliwe, jeżeli ofiara zostanie przekazana w formie wpłaty na rachunek bankowy - gdyż tylko taka forma pozwala na dokonanie odliczenia zgodnie  z ustawą o podatku dochodowym. 

2. Darowizny na działalność charytatywno-opiekuńczą - brak limitu - możesz odliczyć całą kwotę do wysokości twojego dochodu:

Zgodnie z art. 29 ust. 5 Ustawy o stosunku Państwa do Kościoła Zielonoświątkowego w RP z dnia 20 lutego 1997 roku (Dz. U. Nr 41, poz. 254): "Darowizny na kościelną działalność charytatywno-opiekuńczą pochodzące od osób fizycznych są wyłączone z podstawy opodatkowania darczyńców podatkiem dochodowym, jeżeli kościelna osoba prawna przedstawi darczyńcy pokwitowanie odbioru oraz - w okresie dwóch lat od dnia przekazania darowizny - sprawozdanie o przeznaczeniu jej na tę działalność." Potwierdza to stanowisko Ministerstwa Finansów (pismo PB-3-2420-8214-137-AS-04), podatnik może odliczyć sobie od dochodu całą kwotę, jaką przekazał na działalność charytatywno-opiekuńczą kościelnej osoby prawnej.

3. Jak przekazać i odliczyć darowiznę?

Odliczenia można dokonać, jeśli przekazana darowizna udokumentowana jest:

- dowodem wpłaty na rachunek bankowy obdarowanego

- a w przypadku darowizny innej niż pieniężna, dokumentem, z którego wynika wartość tej darowizny, oraz oświadczeniem obdarowanego o jej przyjęciu.

Dlatego jeżeli jesteś darczyńcą i chcesz skorzystać z prawa odliczenia, pamiętaj, by:

Podpisać ew. umowę darowizny

Przekazać środki na rachunek bankowy obdarowywanego

Uzyskać pokwitowanie przekazanej kwoty

Powinieneś otrzymać w terminie 2 lat sprawozdanie - dotyczy wpłat ponad limit 6%- ze sposobu wydatkowania środków (list albo inna forma pozwalająca stwierdzić, że przekazano pieniądze na właściwy cel)

  


Podstawa prawna:

 

·         Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tj. Dz. U. 2010 r., nr 51, poz. 307)

·         Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tj. Dz. U. 2000 r., nr 54, poz. 654)

        ·         art. 29 ust. 5 Ustawy o stosunku Państwa do Kościoła Zielonoświątkowego w RP z dnia 20 lutego 1997 roku (Dz. U. Nr 41, poz. 254)

 

 

Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny.
J 3.16
Pan jest pasterzem moim, Niczego mi nie braknie.
Ps. 23.1
....Ja jestem droga i prawda, i żywot, nikt nie przychodzi do Ojca, tylko przeze mnie.
J 14,6
Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny.
J 3.16
Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny.
J 3.16
A myśmy poznali i uwierzyli w miłość, którą Bóg ma do nas. Bóg jest miłością, a kto mieszka w miłości, mieszka w Bogu, a Bóg w nim.
I J. 4.16
A myśmy poznali i uwierzyli w miłość, którą Bóg ma do nas. Bóg jest miłością, a kto mieszka w miłości, mieszka w Bogu, a Bóg w nim.
I J. 4.16